Internacia Naturkuraca
Asocio
 

Bonvenon al I.N.A

Saluton, kara vizitanto!
Bonvenon al la Internacia Naturkuraca Asocio!

Ni vivas en diversaj mondpartoj kun malsamaj kulturoj kaj lingvoj. Ni tamen havas saman opinion, ke la plej grava en nia vivo estas la sano. Vivi longe kaj sane estis kaj estas la revo de ?iuj homoj: u antikvaj, ?u nuntempaj, ?u europaj, ?u aziaj, ?u de aliaj kontinentoj. Tra la tuta historio la homoj sen?ese estis ser?antaj je rimedoj por realigi tiun revon.

Dum la lastaj jardekoj, samtempe kun la progreso de la modernaj scienco kaj teknologio, draste progresis anka? la medicino. Malgra? tio ?i ne venkis la problemon de homaj malsanoj. Spite al la progreso en la industrio kaj scienco, pli multe da diversaj malsanoj aperis en la homa socio. La moderna medicino atingis nun la klaran limon en la kuracado. ?i devas ser?i aliajn vojojn, ?ar sole per kemiaj medicinajxoj la homaj malsanoj ne estas plene kuraceblaj.
 

Kio estas la manko de la moderna medicino el la vidpunkto de naturkuracisto? ?i forgesas kuraci la homojn, sed anstata? tio kuracas iliajn malsanojn. ?i studas malsanojn, donas al ili nomon kaj opinias, ke ?iuj malsanoj kun la sama nomo estas samaj kaj bezonas saman kuracadon.
 

La esenca diferenco inter la medicino kaj naturkuracado estas en tio, ke la medicino kuracas malsanojn, sed la naturkuracado kuracas malsanajn homojn.

Nia asocio INA, fondita jam en la jaro 1986, celas studi kaj praktiki natur- kuracajn sciojn kaj spertojn akumulitajn dum jarmiloj pere de la prudento kaj sa?o de ?iuj homoj en la mondo. Por atingi tiun celon ni utiligas Esperanton kiel la ?efan komunikilon inter ni.


Nia asocio estas gvidata ?efe de fakuloj, tamen ni ne limigas la membrecon per ili.
?iuj sanorientitaj homoj estas bonvenaj kunlabori kun ni en la kampo de naturkuracado.


Ni salutas vin sur nia retpa?o.
?i tie vi povas informi?i pri la agado de nia asocio kaj trovos diversajn artikolojn pri sano. Ni bonvenigas viajn demandojn kaj kontribuojn rilate al nia temo; intersxan?i sciojn kaj informojn pri naturkuracado estas la ?efa celo de nia asocio.

Ni invitas vin esti ne nur pasiva leganto de INA-pa?oj, sed anka? subteni nin per viaj ideoj kaj proponoj. Vi estas bonvena fari?i membro de INA, se vi ne jam estas tiu.  

            Sciigo

La 2-a internacia konfe- renco de INA okazos en     ? inio, en la urbo Shanghai, de la 5-a ? is la 9-a de decembro 2005. .
 
       
.....detalojn klaku

 

  Nova INA-Revuo

Aperis la a ? tuna numero de la INA-revuo, kiu estas jam sendita al la membroj de INA. Nemembroj, intere sitaj pri naturkuracado, havas eblecon peti prov- numeron a ? aboni jaran eldonon de nia revuo ? e nia sekretariino Rosa Ebel.  

       
---- legu detalojn

  Eruda kantas
kun Taj ?i?u an de Chen, ambau INA- membrojWebmaster Contact:
Great Agencies - Marketplace for SEO, PPC, Web Dev, etc
support@greatagencies.com

Kopirajto 2005 Internacia Naturkuraca Asocio. [All rights reserved]